Prof. Dr. Şahin Kabay

Prof. Dr. Şahin Kabay

Ürolojik sorunlarınız hakkında danışmak için iletişime geçiniz.

Prostat Bezi Nedir ve Erkeklerde Nerde Bulunur?

Prostatın embriyolojik gelişimi fötal testislerden androjenik hormonların salınımının artmasıyla birlikte başlar ve mezonefrik kanal da bulunan uretral epitelyum tomurcuklarından gelişir. Bu gelişim süreci dihidrotestosteron (DHT) etkisinde gerçekleşir. DHT, 5α-redüktaz enzimi ile testosterondan oluşur. 5α-redüktaz enziminin eksikliğinde prostat gelişmez ve rudimenter olarak kalır. Ürogenital sinüs içerisinde yer alan üretradan tübüler yapıdaki epitel hücreleri, 11. haftanın sonunda 5 ayrı grup halinde gelişir. Bu tübüller etrafındaki mezankimal hücreler 16. haftadan itibaren hem aşağı hem de yukarı, ejekülatuar kanalın ağzına komşu müllerian tüberkül seviyesine doğru gelişmeye başlarlar periferde daha da yoğunlaşarak prostat kapsülünü oluştururlar. 22. haftada musküler stromanın gelişimi artarak doğuma kadar sürer. Wolf kanalından ise ejekülatuar kanallar, verumontanumun bir kısmı ve asiner glandların bir kısmı (santral zon) gelişir.
Normal prostat 18 gram ağırlığında, 3 cm uzunluğunda, 4 cm genişliğinde ve 2 cm kalınlığında olup içerisinden prostatik üretra geçer. Kollajen, elastin ve yoğun düz kas yapısından oluşan bir kapsül ile çevrilidir. Apekse doğru puboprostatik ligamanlar prostatı pubik kemiğe asmak üzere anteriora doğru uzanırlar. Dorsal venin süperfisiyel dalı retropubik yağ dokusu içerisinde bu fasyanın dışından seyreder ve dorsal ven kompleksinin içine drene olmak için fasyayı deler. Paryetal ve visseral endopelvik fasyanın bitiştiği yerin altında pelvik fasya ve prostat kapsülü birbirinden ayrılır, arada oluşan boşluğu yağlı areolar doku ve dorsal ven kompleksinin lateral bölümü doldurur. Kavernözal sinirler, paryetal pelvik fasyanın içinde prostatın posterolateralinde seyrederler. Prostat apeksi çizgili üretral sfinkter ile devam eder.
Prostat %70 glandüler elemanlardan ve %30 fibromüskuler stromadan oluşmuştur. Ejekülatuar kanallar, vaz deferens ve seminal veziküllerin birleşim yerinde oluşurlar ve prostatın mesane ile birleştiği taban bölümünden girerler. Genel olarak prostatın bezleri tübüloalveolar yapıda olup kübik ya da kolumnar epitel ile döşelidir. Periferal zon, prostatik glandüler dokunun çoğunu oluşturur ve bezin posterior ve lateral bölümlerini sarar. Prostat kanserlerinin %70’i bu zondan kaynaklanır ve kronik prostatit tarafından en sık etkilenen zondur.
Genel olarak prostatın arteriyel dolaşımı inferior vezikal arterden köken alır. Prostata yaklaşıldıkça bu arter iki ana dala ayrılır. İlk ana dal olan üretral arterler, prostatovezikal bileşkeyi posterolateralden penetre eder ve üretraya dik olarak içe doğru seyrederler. Prostatın venöz drenajı periprostatik pleksusta çok yoğundur. Lenfatik drenaj primer olarak obturator ve internal iliak nodlaradır. Drenajın küçük bir kısmı direkt olarak presakral ya da eksternal iliak nodlara olabilir. Pelvik pleksustan gelen sempatik ve parasempatik innervasyon prostata kavernöz sinirler aracılığıyla ulaşır. Sinirler kapsüler arterin dallarını takip ederek glandüler ve stromal elemanlara dal verir. Parasempatik sinirler asinuslarda sonlanırlar ve sekresyonu başlatırlar. Sempatik lifler ise kapsülün ve stromanm düz kaslarının kontraksiyonuna neden olurlar. Prostattan çıkan afferent nöronlar pelvik pleksus aracılığıyla pelvik ve torakolomber spinal merkezlere ulaşırlar.

Bu konu hakkında doktorunuza danışınız

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn