Prof. Dr. Şahin Kabay

Prof. Dr. Şahin Kabay

Ürolojik sorunlarınız hakkında danışmak için iletişime geçiniz.

Prostat Kanserinin Klinik Belirtileri

Prostat kanserinin kansere özgü bir bulgusu olmamakla birlikte alt üriner sistem semptomları şeklinde kendini gösterebilir.
Prostatik üretra ve trigona yayılan tümörlerde hematüri görülebilir. Ejakulatuar kanal tutulması ise hemospermi veya azalmış ejakülat volumü şeklindedir. Prostat ile rektum arasındaki Denonvillier fasyası rektuma yayılımı engeller. Ancak ilerlemiş hastalıkta rektuma yayılım sonucu konstipasyon, abdominal ağrı, rektal kanama ve aralıklı diyare, korporeal cisimlere invazyon sonucu ise priapizm, penil endürasyon, şişlik ve ödem görülebilir.
Tümörün trigona büyümesi sonucu obstrüksiyon buna bağlı olarak artmış rezidü idrar miktarı sonucunda renal yetmezlik, üremi, anüri, oligüri, ödem ve pulmoner ödem görülebilir.
Bölgesel lenf nodlarına ve kemiğe metastaz ileri evre prostat kanserinde görülen sistemik bulgulardır. Vertebra ve iliak kemiğe metastaz sonucu sırt ve gluteal bölge ağrısı görülebilir. Kemik sintigrafisine göre en sık metastaz alan bölgeler lumbar ve torasik vertebralar (%74), kostalar (%70), pelvis (%60), femur (%44) ve omuzdur (%41). Lenf nodlarına metastaz genellikle klinik olarak sessiz seyreder. Fakat ilerlemiş vakalarda alt ekstremitede venöz ve lenfatik dönüşü engelleyerek ödeme neden olabilir.
Epidural metastaz sonucu gelişen akut spinal kord kompresyonu ürolojik bir acildir. İleri evrelerde akciğer ve karaciğer tutulumu, paraneoplastik sendromlar, hematolojik komplikasyonlar (anemi, dissemine intravasküler koagulasyon) nadiren de olsa görülebilir. Metastaz nedeniyle gelişen semptomlar kötü prognoz göstergesidir ve ileri evre prostat kanseri tanısı açısından önemlidir.

Bu konu hakkında doktorunuza danışınız

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn